Xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên