Xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực Thẻ Thành Viên

 

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM, CHẤM DƯT HỢP ĐỒNG VÀ THU HỒI HIỆU LỰC THẺ THÀNH VIÊN

STT

Tỉnh/Thành phố

Mã số NPP

Họ tên

Vi phạm

Hình thức xử lý