Quy trình, thủ tục trả lại, mua lại hàng hóa

 

1. Nhà phân phối có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ Công ty, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Hàng hóa còn hạn sử dụng;

b. Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

c. Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại;

d. Yêu cầu trả lại được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Nhà Phân Phối nhận hàng.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối có yêu cầu trả lại hàng hợp lệ, Công ty sẽ mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều này và hoàn trả theo mức thỏa thuận với Nhà phân phối nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận số hàng hóa đó.

3. Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại. Công ty cũng có quyền thu lại từ những người tham gia bán hàng đa cấp khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại này.

4. Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều này.

5. Quy trình thực hiện việc trả lại, mua lại hàng hóa:

  • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà Phân Phối có quyền gửi đơn yêu cầu trả lại hàng hóa, số hàng hóa yêu cầu trả lại và hóa đơn mua hàng kèm theo tới Công ty qua email, qua đường bưu điện đến địa chỉ: 2-05 & 2-06, Tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TPHCM hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
  • Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu trả lại hàng, Công ty sẽ xem xét đơn yêu cầu trả lại hàng hóa, kiểm tra hàng hóa và xem xét các điều kiện nêu tại Điều 3.5.1 trên đây. Công ty sẽ thông báo cho Nhà phân phối về việc chấp nhận mua lại hoặc lý do từ chối việc mua lại. Theo đó, Công ty và Nhà phân phối thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Nhà phân phối phù hợp với Điều 3.5.2 và Điều 3.5.3 trên đây.
  • Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền hoàn trả, Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cho Nhà phân phối.