Quy trình, thủ tục đặt hàng, thanh toán, giao, nhận hàng

1. Đặt hàng:

Nhà Phân Phối có thể thực hiện việc đặt hàng bằng cách đến trực tiếp trụ sở Công Ty, có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu đơn đặt hàng đến Công Ty qua email gồm các nội dung tên sản phẩm, số lượng, phương thức thanh toán và nhận hàng, địa chỉ nhận hàng.

2. Xác nhận đơn hàng và xuất hóa đơn Giá trị gia tăng:

  • Nội dung xác nhận đơn hàng: Họ tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, số lượng hàng và tên mặt hàng cần mua.
  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng trực tiếp tại trụ sở Công ty: Nhân viên bán hàng thực hiện việc xác nhận đơn hàng trực tiếp với Nhà phân phối và xuất hóa đơn Giá trị gia tăng cho đơn hàng đã được xác nhận. Nhà phân phối sau khi nhận hóa đơn phải ký xác nhận trên ba (03) liên của hóa đơn và giữ lại liên 2: Giao cho người mua, nhân viên bán hàng giữ lại 2 liên (liên 1 và liên 3).
  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng qua điện thoại hoặc email: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, Công ty sẽ xác nhận đơn hàng với Nhà Phân Phối thông qua điện thoại và/hoặc email với các nội dung tên sản phẩm, số lượng, số tiền phải thanh toán, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng dự kiến.

3. Thanh toán

  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng trực tiếp tại trụ sở Công ty: Nhà phân phối thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở công ty ngay sau khi nhận được hóa đơn mua hàng.
  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng qua điện thoại hoặc email: Nhà Phân Phối có thể lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng sau khi nhân viên Công ty liên hệ để xác nhận đơn hàng hoặc trả tiền mặt khi nhận hàng.

4. Giao hàng

  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng trực tiếp tại trụ sở Công ty: Nhân viên công ty giao hàng cho Nhà phân phối theo đúng hàng hóa đã ghi nhận trong hóa đơn.
  • Trường hợp Nhà phân phối đặt hàng qua điện thoại hoặc email: Công ty thực hiện việc giao hàng theo đơn hàng đã được xác nhận, trường hợp thanh toán chuyển khoản ngân hàng, việc giao hàng sẽ được thực hiện sau khi Công ty nhận được khoản thanh toán. Nếu thời gian giao hàng dự kiến bị thay đổi, Công ty phải thông báo ngay lập tức cho Nhà phân phối về việc thay đổi này cùng lý do hợp lý nhưng phải hoàn thành việc giao hàng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối thanh toán đơn hàng.

5. Nhận hàng

  • Nhà Phân Phối có trách nhiệm nhận hàng hóa theo đúng đơn hàng đã đặt và thanh toán.
  • Trường hợp Công ty không giao hàng hóa hoặc Nhà phân phối không nhận hàng hóa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối thanh toán đơn hàng, Công ty có trách nhiệm hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho Nhà phân phối.