Quy trình, thủ tục chấm dứt và thanh lí Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

1. Chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

 • Nhà phân phối có thể chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp vào bất cứ thời gian nào nhưng phải đảm bảo thông báo bằng văn bản đến Công ty trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc. Trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng, Công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến Nhà phân phối trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc.
 • Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với Nhà phân phối có một trong các hành vi sau:
  • Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi được cấp Thẻ thành viên;
  • Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng;
  • Không tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của Công ty;
  • Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về Công ty, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch trả thưởng và Quy tắc hoạt động của Công ty
 • Công tytrách nhiệm chấm dứt Hợp đồng đối với Nhà phân phối có một trong các hành vi sau:
  • Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
  • Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty;
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản;
  • Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  • Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
 • Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với Nhà phân phối không mua bất kỳ sản phẩm nào trong 12 (mười hai) tháng liên tiếp.
 • Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Nhà phân phối theo quy định về trả lại, mua lại hàng hóa quy định tại Quy tắc hoạt động này. Công ty không được vì lý do Nhà phân phối chấm dứt hợp đồng mà thu phí tổn thất do vi phạm hợp đồng hoặc phí bồi thường tổn thất. Sau 06 tháng kể từ ngày gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng, cá nhân này có thể đăng ký tham gia bán hàng đa cấp lại từ đầu để trở thành Nhà phân phối của Công ty.

2. Quy trình thanh lý Hợp đồng

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, các bên sẽ tiến hành việc thanh lý Hợp Đồng theo quy trình như sau:

 • Công ty thực hiện việc mua lại từ Nhà phân phối sản phẩm đã bán cho Nhà phân phối theo quy định tại Quy tắc hoạt động này nếu Nhà phân phối có yêu cầu mua lại sản phẩm.
 • Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty, các nghĩa vụ của Nhà phân phối như hoàn trả Thẻ thành viên, xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ của Nhà phân phối đối với Công ty (nếu có), và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên (nếu có).
 • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận xong tất cả các vấn đề nêu trên, các Bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trên và cùng ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng. Việc ký Biên bản thanh lý Hợp đồng đồng nghĩa với việc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa các bên, các bên không có khiếu nại gì về sau.

3. Hậu quả pháp lý khi chấm dứt, thanh lý Hợp đồng

Sau thời điểm thanh lý Hợp đồng, Nhà phân phối phải chịu mất chức vụ cấp bậc, các khoản tiền thưởng, hoa hồng hiện có và toàn bộ hệ thống kinh doanh cấp dưới. Trường hợp việc chấm dứt Hợp đồng do hành vi vi phạm từ Nhà phân phối, Nhà phân phối phải trả lại các khoản hoa hồng, tiền thưởng đã nhận của Công ty phát sinh từ hành vi vi phạm.

4. Xử lý khi Nhà phân phối không đến thực hiện theo quy trình thanh lý hợp đồng

Trường hợp Nhà phân phối không đến thực hiện quy trình thanh lý hợp đồng thì tùy từng trường hợp, Công ty sẽ giải quyết như sau: Hợp đồng sẽ tự động thanh lý và Công ty vẫn tiếp tục thực hiện quy trình thanh lý như trên, khoản chi phí bao gồm tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối có quyền được nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty sẽ được Công ty chi trả qua tài khoản ngân hàng của Nhà phân phối sau khi đã cấn trừ các khoản nợ, giá trị tài sản mà Nhà phân phối đang giữ của Công ty (nếu có).