Quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Người tham gia bán hàng đa cấp điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, người bảo trợ của cá nhân đó cũng phải ký tên vào Hợp đồng này;

  1. Người tham gia bán hàng đa cấp gửi 02 (hai) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng với 01 (một) bản sao có chứng thực của Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hợp lệ (đối với Nhà phân phối là người Việt Nam) hoặc một bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động và Hộ chiếu hợp lệ (đối với Nhà phân phối là người nước ngoài) và 03 (ba) ảnh 3x4cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua bưu điện hoặc được nộp trực tiếp tại Công ty.
  2. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty sẽ xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công ty sẽ ký và đóng dấu hợp pháp vào 02 (hai) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và gửi lại 01 (một) bản Hợp đồng này cho Nhà Phân Phối theo đường bưu điện hoặc giao trực tiếp tại Công ty tùy thuộc vào yêu cầu của Nhà Phân Phối.