Quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Quy trình ký kết hợp đồng

  1. Người tham gia bán hàng đa cấp điền thông tin và có chữ ký của Người Bảo Trợ vào Đơn Đăng Ký Nhà Phân Phối Chính Thức;
  2. Hoàn thành, ký tên và gửi Đơn Đăng Ký Nhà Phân Phối Chính Thức và 02 (hai) bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cùng với 01 (một) bản sao có chứng thực của Giấy Chứng Minh Nhân Dân/ Căn Cước Công Dân hợp lệ (đối với Nhà Phân Phối là người Việt Nam) hoặc một bản sao có chứng thực của Giấy Phép Lao Động và/hoặc Hộ Chiếu hợp lệ (đối với Nhà Phân Phối là người nước ngoài) và 03 (ba) ảnh 3x4cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua bưu điện hoặc được nộp trực tiếp tại Công Ty.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công Ty sẽ xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ ký và đóng dấu hợp pháp vào 02 (hai) bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp và gửi lại 01 (một) bản Hợp Đồng này cho Nhà Phân Phối theo đường bưu điện hoặc giao trực tiếp tại Công Ty tùy thuộc vào yêu cầu của Nhà Phân Phối