Quy trình đào tạo và cấp thẻ Thành Viên sau khi ký kết Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp

1. Quy định chung:

 • Đối tượng tham gia:
  • Nhà phân phối sau khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty Homeway Việt Nam.
  • Nhà phân phối chưa hoàn thành khóa/lớp đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức.
 • Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty hoặc địa điểm khác nơi Công ty tổ chức các sự kiện phù hợp quy định pháp luật.
 • Phương thức đào tạo: Trực tiếp
 • Thời lượng: Tối thiểu 08 giờ (480 phút)
 • Nội dung đào tạo: Gồm các nội dung, với thời lượng phân chia như sau:
  • Thời lượng đào tạo: Tối thiểu 8 giờ không tính thời gian giải lao, cụ thể như sau:
  • Pháp luật về bán hàng đa cấp: 2 giờ;
  • Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp: 1giờ;
  • Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng: 4 giờ 30 phút;
  • Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo: 30 phút.
 • Phí tham gia khóa đào tạo: Miễn phí.

2. Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo

 • Cơ chế điểm danh đảm bảo thời lượng đào tạo: Nhà phân phối tham gia đào tạo phải ký tên vào danh sách điểm danh được phát vào đầu mỗi buổi học.
 • Cơ chế kiểm tra đảm bảo hoàn thành nội dung đào tạo: Sau khi tham dự đầy đủ Chương trình đào tạo cơ bản, Nhà phân phối được yêu cầu làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức được tiếp nhận từ chương trình. Bài kiểm tra tại lớp gồm 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm theo thang điểm 100, mỗi câu trả lời đúng được tính 05 điểm. Nhà phân phối làm đúng từ 80 điểm trở lên thì được công nhận đạt.
 • Hình thức làm bài kiểm tra: Nhà phân phối được phát đề kiểm tra và làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên phiếu làm bài, thời gian làm bài là 30 phút được tính từ lúc đào tạo viên phát đề.
 • Kết quả: Sau khi kết thúc thời gian làm bài, Nhà phân phối nộp lại bài kiểm tra cho Đào tạo viên. Đào tạo viên sẽ tiến hành chấm điểm và công bố kết quả danh sách Nhà phân phối đạt hoặc không đạt sau 01 ngày làm việc kể từ ngày làm bài kiểm tra.
 • Nếu Nhà phân phối có kết quả không đạt trong lần kiểm tra thứ nhất, Nhà phân phối có cơ hội làm lại bài kiểm tra lần thứ hai. Nếu làm bài kiểm tra lần hai mà vẫn không đạt thì Nhà phân phối phải học lại Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty vào khóa đào tạo cơ bản khác do Công ty tổ chức

3. Quy trình đào tạo cơ bản và cấp xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản

 • Nhà phân phối ký tên vào danh sách tham gia lớp học trước khi vào học;
 • Nhà phân phối tham gia lớp học do Đào tạo viên của Công ty trực tiếp đào tạo. Trong quá trình học Nhà phân phối có thể tương tác với Đào tạo viên thông qua việc đặt câu hỏi và giải đáp tại lớp;
 • Sau khi kết thúc giờ học, Nhà phân phối sẽ làm Bài kiểm tra tại lớp gồm 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm theo thang điểm 100, mỗi câu trả lời đúng được tính 05 điểm. Nhà phân phối làm bài kiểm tra trong thời gian 30 phút dưới sự giám sát của Đào tạo viên và nhân viên hỗ trợ. Nhà phân phối làm đúng từ 80 điểm trở lên thì được công nhận đạt;
 • Nhà phân phối được thông báo ngay kết quả kiểm tra. Nếu Nhà phân phối không đạt trong lần kiểm tra thứ nhất, Nhà phân phối có cơ hội làm lại bài kiểm tra lần thứ hai. Nếu làm bài kiểm tra lần hai mà vẫn không đạt thì Nhà phân phối phải học lại Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty vào khóa đào tạo cơ bản khác do Công ty tổ chức;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Nhà phân phối được đánh giá đạt, Công ty sẽ cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và liên hệ Nhà phân phối thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có xác nhận, Nhà phân phối nhận xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản theo các phương thức sau:
   •  
  • Trực tiếp đến trụ sở Công ty để nhận và ký bản cam kết theo mẫu số 13 Phụ lục kèm theo của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  • Nếu Nhà phân phối ở xa, không tiện đến trụ sở Công ty thì Nhà phân phối liên hệ với Công ty để được hướng dẫn ký và gửi cam kết theo mẫu số 13 Phụ lục kèm theo của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhận xác nhận cùng với Thẻ thành viên theo phương thức giao nhận thẻ thành viên.

4. Quy trình cấp Thẻ Thành Viên

 • Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản và ký bản cam kết theo mẫu số 13 Phụ lục kèm theo của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Công ty sẽ cấp Thẻ Thành Viên cho Nhà phân phối.
 • Giao nhận thẻ: Sau khi đã có Thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có Thẻ thành viên cho Nhà phân phối. Nhà phân phối nhận thẻ theo các phương thức sau:
  • Trực tiếp đến trụ sở Công ty nhận Thẻ. Khi nhận Thẻ, Nhà phân phối phải ký vào Biên bản giao nhận Thẻ.
  • Nếu Nhà phân phối ở xa, không tiện đến trụ sở Công ty để nhận Thẻ thì Công ty sẽ gửi Thẻ qua bưu điện theo địa chỉ do Nhà phân phối cung cấp, khi Nhà phân phối nhận được Thẻ thì liên hệ với Công ty hoặc Công ty sẽ chủ động liên hệ Nhà phân phối để xác nhận việc đã nhận Thẻ thành viên. Nhà phân phối chi trả chi phí giao nhận Thẻ (nếu có).