Quy trình chấm dứt và thanh lí hợp đồng

Chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

1.  Nhà phân phối có thể chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp vào bất cứ thời gian nào nhưng phải đảm bảo thông báo bằng văn bản đến Công ty trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc. Trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng, Công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến NPP trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 (mười) ngày làm việc .

2.  Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với NPP có một trong các hành vi sau:

 • Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi được cấp Thẻ thành viên.
 • Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.
 • Không tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của Công ty.
 • Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, kế hoạch trả thưởng và quy tắc hoạt động của Công ty.

3. Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng đối với NPP có một trong các hành vi sau:

 • Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
 • Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty
 • Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản
 • Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
 • Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

4. Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, tất cả các sản phẩm mà nhà phân phối đã mua từ Công ty trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hàng, còn nguyên bao bì, tem, nhãn và còn thời hạn sử dụng thì những sản phẩm này sẽ được Công ty mua lại theo các chính sách và trình tự như được quy định trong Quy tắc hoạt động của Công ty. Công ty không được vì lý do Nhà phân phối hủy bỏ hợp đồng mà thu phí tổn thất do vi phạm hợp đồng hoặc phí bồi thường tổn thất, nhưng Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng do Nhà phân phối trả lại sản phẩm làm mất điểm tích lũy bán hàng của Nhà phân phối trên hệ thống. Sau 06 tháng kể từ ngày gửi chấm dứt Hợp đồng thì người này có thể đăng ký tham gia lại từ đầu để làm Nhà phân phối của Công ty.

5. Quy trình thanh lý Hợp đồng

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp Đồng, các bên sẽ tiến hành việc thanh lý Hợp Đồng theo quy trình như sau:

 • Công ty thực hiện việc mua lại từ Nhà phân phối Sản Phẩm đã bán cho Nhà phân phối theo quy định tại Quy tắc hoạt động này nếu Nhà phân phối có yêu cầu Mua lại Sản Phẩm.
 • Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất về tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối có quyền được hưởng, từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty, các nghĩa vụ của Nhà phân phối như hoàn trả Thẻ Thành Viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ của Nhà phân phối đối với Công ty (nếu có), và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên (nếu có).
 • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận xong tất cả các vấn đề nêu trên, các Bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trên và cùng ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng. Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng đồng nghĩa với việc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa các bên, các bên không có khiếu nại gì về sau.